Galka.MountLab.net
Poligon doświadczalny Damiana Gałki.

Prawa autorskie i pozwolenia

Treść

Pisemna i wizualna zawartość tej strony jest chroniona prawami autorskimi Damiana Gałki z 2005 roku. Możesz cytować krótkie fragmenty tekstów umieszczając odpowiedni przypis, lecz nie możesz rozpowszechniać całych artykułów lub dłuższych wypowiedzi bez wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia od autora. Prawami autorskimi nie są objęte komentarze artykułów i wiadomości umieszczane przez osoby odwiedzające tą stronę. Damian Gałka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść umieszczonych komentarzy.

Grafika / zdjęcia

Szata graficzna, zdjęcia, logo, ikony są własnością Damiana Gałki i MountLab Group. Elementy użyte na tej stronie są, albo wykonane przez autora, albo uzyskane na drodze licencji od innych autorów. Reprodukcja, kopiowanie elementów graficznych tej strony bez uzyskania pisemnej zgody autora oraz bez uiszczenia wymaganej opłaty licencyjnej mogą wprowadzić Cię w poważne kłopoty.

CSS

Możesz przystosować elementy i metody kaskadowych arkuszy styli używanych na tej stronie w swoich własnych projektach, lecz wyjątkowe kombinacje kolorów, obrazków, rozmiarów, typografii czy szablonu (design, layout) są własnością Damiana Gałki oraz MountLab Group i nie mogą być rozpowszechniane.

¬ródła plików

Możesz przeglądać źródła plików, uczyć się użytych technik oraz modyfikować część z nich, aby pasowały do Twoich projektów, tak jak ja to robiłem odwiedzając poniższe strony i rozmawiając z innymi webmasterami:
www.zeldman.com
www.csszengarden.com
www.colourlovers.com
http://forum.webhelp.pl
http://forum.php.pl
www.niemal.plCopyrights and permissions

Content

This site´s written and visual content is copyright 2005 Damian Galka. You may quote brief passages of text with appropriate footnotes, but you may not reproduce entire articles or long posts without first obtaining prior written permission from the author. Articles and news commentary are out of copyright. Author is not responsible for content of visitor's commentary.

Artwork / Photos

Artwork, photographs, logos, icons are the property of Damian Galka and MountLab Group. Elements used on this site are either the creation of the author or are licensed from the copyright holder. Reproducing, copying graphic elements from this site without obtaining written permission from the author and without paying the required licensing fee could get you in a whole mess of trouble.

CSS

You may adapt elements and methods of this site´s CSS in your own projects, but the unique combination of colours, images, sizes, typography, and layouts (the design) is copyright 2005 Damian Galka and MountLab Group and may not be reproduced.

File Sources

Feel free to view source, learn from techniques used, and modify some of them to suit your projects as I did when visiting sites below and convrsations with other webmasters:
www.zeldman.com
www.csszengarden.com
www.colourlovers.com
http://forum.webhelp.pl
http://forum.php.pl
www.niemal.pl